NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

УчителямПравила розроблені та узгоджені з представниками інших Всеукраїнських організацій. Європейська прогдама загальні Правила до Фігур ювенали


ПЕРЕДМОВА
Ці правила є універсальними базово-експериментальними і складені з урахуванням Правил BDC, WD&DSC, IDSF.

Правила розроблені та узгоджені з представниками інших Всеукраїнських організацій.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГДАМА

Загальні Правила до Фігур
ЮВЕНАЛИ

В рейтингових змаганнях, на Чемпіонатах, Кубках та Гран-Прі дозволено виконувати повний список фігур, описаних у підручниках, включно з примітками, крім фігур: „Контра Чек”, „Оверсвей” та „Лівий Віск”.

Не дозволяється:

 • Виконувати фігури частинами, якщо це не описано у підручнику;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.


Програма для Початківців, Е та Д класів у всіх вікових категоріях
Дозволяється:

 • Виконувати фігури відповідно до Переліку фігур у кожному класі;

 • Використовувати попередні та наступні фігури лише згідно з описом у підручниках.


Не дозволяється:

 • Виконувати фігури частинами, якщо це не описано у підручнику;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.


Програма С-класу для Юніори-1, Юніори-2, Молодь, Дорослі та Сеньйори
Програма складності класу «С» включає:

Повільний Вальс, Танго, Віденський Вальс, Фокстрот та Квікстеп. Хореографія в «С» класі повинна надавати танцюристові можливість показати володіння школою і правильним виконанням фігур, описаних у підручниках.
Дозволяється у всіх танцях, крім фокстроту:

 • Використовувати фігури розділів «Початківці», «Е»-клас, «Д»-клас, «С»-клас, згідно з описом;

 • З’єднувати фігури даних розділів частинами;

 • Використовувати ускладнені ритми фігур;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки;

 • Третина використаних в композиції фігур повинні бути з розділів „Початківці”, Е та Д класів;

 • Біжуче закінчення в Квікстепі може закінчуватись в ПП, продовжуючись Відкритим Натуральним Поворотом.УВАГА!

В танці Фокстрот дозволяється:

 • Виконувати фігури відповідно до Переліку фігур;

 • Використовувати попередні та наступні фігури лише згідно з описом у підручниках.

Не дозволяється:

 • Виконувати фігури частинами, якщо це не описано у підручнику;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.

В С-класі не дозволяється:

 • Пози, крім Оверсвей, Контра Чек;

 • Скачки;

 • Кіки;

 • Фліки;

 • Атитюди;

 • Батмани;

 • Ронди;

 • Контрпроменадні Позиції.


Підручники:

1.Техніка Європейських танців – Королівське Товариство Вчителів Танців (The Ballroom Technique ISTD)

2. Техніка Європейських танців – Г’ю Ховард, Інтернаціональна Танцювальна Асоціація Вчителів (Technique of Ballroom Dancing Guy Howard IDTA)


ВСТУПЛЕНИЕ
Эти Правила являются универсальными базово-экспериментальными и составлены с учетом Правил BDC, WD&DSC, IDSF.

Правила разработаны и согласованы с представителями других Всеукраинских организаций.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА

Общие Правила к Фигурам
ЮВЕНАЛЫ

В рейтинговых соревнованиях, на Чемпионатах, Кубках и Гран-При разрешается полный список фигур, описанный в учебниках, включительно с примечаниями, кроме фигур: «Контра Чек», «Оверсвей» и «Левый Виск».
Не разрешается:

 • Исполнять фигуры частями, если это не указано в учебнике;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот.


Программа для Начинающих, Е и Д классов во всех возрастных категориях
Разрешается:

 • Исполнять фигуры согласно Перечню фигур в каждом классе;

 • Использовать предыдущие и последующие фигуры только лишь в соответствии с описанием в учебниках.

Не разрешается:

 • Исполнять фигуры частями, если это не описано в учебнике;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот


Программа С-класса для категорий Юниоры-1, Юниоры-2, Молодежь, Взрослые и Сеньоры
Программа сложности класса «С» включает:

Медленный Вальс, Танго, Венский Вальс, Фокстрот и Квикстеп. Хореография в «С» классе должна предоставлять танцору возможность показать владение школой и правильным исполнением фигур, описанных в учебниках.
Разрешается во всех танцах, кроме Фокстрота:

 • Использовать фигуры разделов «Начинающие», «Е»-класс, «Д»-класс, «С»-класс, в соответствии с описанием;

 • Соединять фигуры данных разделов частями;

 • Использовать усложненные ритмы фигур;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот;

 • Треть использованных в композиции фигур должны быть из разделов «Начинающие», Е и Д классов;

 • Бегущее окончание в Квикстепе может заканчиваться Открытым Натуральным Поворотом.ВНИМАНИЕ!

В танце Фокстрот разрешается:

 • Исполнять фигуры согласно Перечню фигур;

 • Использовать предыдущие и последующие фигуры только лишь в соответствии с описанием в учебниках.

Не разрешается:

 • Исполнять фигуры частями, если это не указано в учебнике;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот.

В С-классе не разрешается:

 • Позы, кроме Оверсвей, Контра Чек;

 • Прыжки;

 • Кики;

 • Флики;

 • Аттитюды;

 • Батманы;

 • Ронды;

 • Контрпроменадные Позиции.


Учебники:

 1. Техника Европейских танцев – Королевское Общество Учителей Танцев.
 1. Техника Европейских танцев – Гью Ховард, Интернациональная Танцевальная Ассоциация Учителей.


ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ПРОГРАМА
Загальні Правила до фігур
ЮВЕНАЛИ
В рейтингових змаганнях, на Чемпіонатах, Кубках та Гран-Прі дозволено виконувати повний список фігур, описаних у підручниках, включно з примітками, крім фігури „Зворотній Рол” у Самбі.
Дозволяється:

 • Виконувати ритм „Гуапача” у фігурах: Основний рух (закритий, відкритий, на місці), Віяло, Турецький рушничок, Тайм Степи, Крос Бейзик, Чек із відкритої КПП та з відкритої ПП.

 • Танцювати 4 такти без тримання руками, не враховуючи Зміни ніг.


Не дозволяється:

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.


Програма для «Початківців», «Е» та «Д» класів у всіх вікових категоріях
Дозволяється:

 • Виконувати фігури відповідно до Переліку фігур у кожному класі;

 • Використовувати попередні та наступні фігури лише згідно з описом у підручниках.

Не дозволяється:

 • Виконувати фігури частинами, якщо це не описано у підручнику;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.


Програма «С»- класу для категорій Юніори, Молодь, Дорослі та Сеньйори
Програма складності «С» класу включає: Ча-ча-ча, Самба, Румба, Пасодобль, Джайв. Хореографія в «С» класі повинна давати танцюристові можливість показати володіння школою на фігурах, описаних в підручниках.
Дозволяється у всіх танцях, крім Пасодобля:

 • Використовувати фігури розділів «Початківці» «Е»-клас, «Д»-клас, «С»-клас, використовувати всі відкриті та закриті позиції згідно з описом у підручниках;

 • Виконувати фігури частинами;

 • Використовувати роздільне танцювання 8 тактів; з’єднання фігур без тримання не повинно перевищувати 8 тактів (для IDSF – 4 такти). Цьому відрізку без тримання має передувати і бути після нього мінімум 16тактів фігур з різними варіантами тримання, які описані в підручниках. Допускається початок танцю з відрізка без тримання. Вільні руки повинні рухатись натурально;
 • Виконувати повороти на трьох кроках в Ча-ча-ча, Румбі в ритмі 4 і 1, в Самбі – 1 і 2;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки;

 • Виконувати кидки ногами тільки в характері „Кік” або „Флік” не вище 45 градусів.


УВАГА!

В танці Пасодобль дозволяється:

 • Виконувати фігури відповідно до Переліку фігур;

 • Використовувати попередні та наступні фігури лише згідно з описом у підручниках.


Не дозволяється:

 • Виконувати фігури частинами, якщо це не описано у підручнику;

 • Переносити фігури з танцю в танець;

 • Партнерові виконувати партію партнерки і навпаки.


В «С» - класі не дозволяється:

 • Ліфти;

 • Атитюди;

 • Стрибки, крім тих, що є в описі фігур;

 • Пліє і Гранд Пліє, крім демі Пліє;

 • Шпагат і пів шпагат;

 • Батмани;

 • Ронд з підйомом ноги вище 45 градусів;

 • Кіки і Фліки з підйомом ноги вище 45 градусів;

 • Пози:

а) відсутність кроків, переносу ваги, повороту довше, ніж на 2 удари музики в Ча-ча-ча, Самбі та Джайві, і довше, ніж на 4 удари в Румбі та Пасодоблі;

б) елемент, в якому хоча б один з партнерів не знаходиться у власному балансі;

в)відхилення корпусу від вертикальної лінії більше ніж на 45 градусів.
Підручники-довідники:

1.The Revised Technique of Latin Dancing (ISTD);

2.Latin American Rumba 1998 (ISTD);

3.Latin American Cha-cha-cha 1999 (ISTD);

4.Latin American Paso Double 2000 (ISTD);

5.Latin American Samba 2002 (ISTD);

6.Latin American Jive 2002 (ISTD).

7.The Technique of Latin Dancing by Walter Laird;

8.The Technique of Latin Dancing Supplement by Walter Laird.


ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
Общие Правила к фигурам
ЮВЕНАЛЫ
В рейтинговых соревнованиях, на Чемпионатах, Кубках и Гран-При разрешается полный список фигур, описанный в учебниках, включительно с примечаниями, кроме фигуры «Обратный Ролл» в Самбе.
Разрешается:

 • Исполнять ритм «Гуапача» в фигурах: Основное движение (закрытый, открытый, на месте), Веер, Турецкое полотенце, Тайм Степы, Кросс Бейзик, Чек из открытой КПП и из открытой ПП
 • Танцевать 4 такта без соединения рук, не считая Смены ног.


Не разрешается:

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот.


Программа для «Начинающих», «Е» и «Д» классов во всех возрастных категориях
Разрешается:

 • Исполнять фигуры согласно Перечню фигур;

 • Использовать предыдущие и последующие фигуры только лишь в соответствии с описанием в учебниках.

Не разрешается:

 • Исполнять фигуры частями, если это не указано в учебнике;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот.


Программа «С» - класса для категорий Юниоры, Молодежь, Взрослые и Сеньоры
Программа сложности «С» класса включает: Ча-ча-ча, Самба, Румба, Пасодобль, Джайв. Хореография в «С»-классе должна предоставлять танцору возможность показать владение школой на фигурах, описанных в учебниках.
Разрешается во всех танцах, кроме Пасодобля:

 • Использовать фигуры разделов «Начинающие», «Е»-класс, «Д»-класс, «С»-класс, использовать все открытые и закрытые позиции, согласно с описанием в учебниках;

 • Исполнять фигуры частями;

 • Использовать раздельное танцевание 8 тактов. Соединения фигур без держания не должно превышать 8 тактов (для IDSF – 4 такта). Этому отрезку без соединения рук должно предшествовать и следовать за ним минимум 16 тактов фигур с различными вариантами соединения в паре, которые описаны в учебниках. Допускается начало хореографии с отрезка на расстоянии. Свободные руки должны двигаться натурально;

 • Исполнять повороты на трех шагах в Ча-ча-ча, Румбе в ритме 4 и 1, в Самбе – 1 и 2;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот;

 • Исполнять броски ногами только в характере «Кик» или «Флик» не выше 45 градусов.


ВНИМАНИЕ!

В танце Пасодобль разрешается:

 • Исполнять фигуры согласно Перечню фигур;

 • Использовать предыдущие и последующие фигуры только лишь в соответствии с описанием в учебниках.


Не разрешается:

 • Исполнять фигуры частями, если это не указано в учебнике;

 • Переносить фигуры из танца в танец;

 • Партнеру исполнять партию партнерши и наоборот.


В «С» - классе не разрешается:

 • Лифты;

 • Аттитюды;

 • Прыжки, кроме описанных в фигурах;

 • Плие и Гранд Плие, кроме деми Плие;

 • Шпагат и полушпагат;

 • Батманы;

 • Ронд с подъемом ноги выше 45 градусов;

 • Кики и Флики с подъемом ноги выше 45 градусов;

 • Позы:

а) отсутствие шагов, переноса веса, поворота дольше 2-х ударов музыки в Ча-ча-ча, Самбе и Джайве, и дольше 4-х ударов в Румбе и Пасодобле;
б) элемент, в котором хотя бы один из партнеров не находится в собственном балансе;

в) отклонение корпуса от вертикальной линии более чем на 45 градусов.
Учебники-справочники:

1.Пересмотренная техника латиноамериканских танцев (ISTD);

2.Лат.-ам. Румба, 1998 (ISTD);

3.Лат.-ам. Ча-ча-ча, 1999 (ISTD);

4.Лат.-ам. Пасодобль, 2000 (ISTD);

5.Лат.-ам. Самба, 2002 (ISTD);

6.Лат.-ам. Джайв, 2002 (ISTD);

7.Техника латиноамериканских танцев Уолтера Лэрда;

8.Техника латиноамериканских танцев Уолтера Лэрда.

Дополненное издание, 1997.«С» класс в категориях «Молодежь», «Взрослые», «Сеньоры» для танцев Фокстрот и Пасодобль применяются правила принятые в «С» классе для других танцев.Скорочення

Сокращения

Abbreviations


Європейська програма

Х. – Г’ю Ховард

Л – Ліворуч

П – Праворуч

ПП – Променадна Позиція

П-ка – Партнерка

П-р – Партнер

ЗП – Закрита Позиція

ВП – Відкрита Позиція
Латиноамериканська програма
Л. – Уолтер Лейрд

Д – Додаток

Л – Ліворуч

П – Праворуч

ЛН – Ліва нога

ПН – Права нога

ПП – Променадна Позиція

КПП – Контрпроменадна позиція

ЛБП - Ліва Бокова Позиція

ПБП – Права Бокова Позиція

П-р – Партнер

П-ка – Партнерка

ПР – Права Рука

ЛР – Ліва Рука


Европейская программа

Х. – Гью Ховард

ВЛ – Влево

ВП – Вправо

ПП – Променадная Позиция

П-ша –Партнерша

П-р – Партнер

ЗП – Закрытая Позиция

ОП – Открытая Позиция
Латиноамериканская программа
Л. – Уолтер Лейрд

Д – Дополнение

ВЛ – Влево

ВП – Вправо

ЛН – Левая нога

ПН – Правая нога

ПП – Променадная Позиция

КПП – Контрпроменадная позиция

ЛБП - Левая Бокова Позиция

ПБП – Правая Бокова Позиция

П-р – Партнер

П-ша – Партнерша

ПР – Правая Рука

ЛР – Левая Рука


Ballroom

H. – Guy Howard

L – Left

R – Right

PP – Promenade Position

Ld – Lady

M – Man

CP – Closed Position

OP – Open Position
Latin
L. – Walter Laird

S. – Supplement

L – Left

R – Right

LF – Left foot

RF – Right foot

PP – Promenade Position

CPP – Counter Promenade Position

LSP – Left Side Position

RSP – Right Side Position

Ld – Lady

M – Man

RH – Left hand

LH – Right hand
ПОВІЛЬНИЙ ВАЛЬС

Початківці

 1. Закриті Зміни

 2. Натуральний Поворот

 3. Зворотній Поворот

 4. Натуральний Спін Поворот

 5. Недокручений Спін Поворот

 6. Віск

 7. Шасе з ПП

 8. Зміна Хезітейшн

 9. Зовнішня зміна (закінчена в ЗП)

 10. Прогресивне Шасе ВП

«Е» - клас

 1. Закритий Імпетус

 2. Зовнішня Зміна, закінчена в ПП

 3. Зворотнє Корте

 4. Віск Назад

 5. Основне Плетіння (ISTD)= Плетіння в ритмі Вальсу (Х.)

 6. Основне Плетіння, закінчене в ПП (ISTD)= Плетіння в ритмі Вальсу (Х.)
 1. Подвійний Зворотній Спін

 2. Лок Назад

«Д» - клас

 1. Зворотній Півот

 2. Плетіння з ПП (може закінчуватися в ПП)

 3. Закритий Телемарк

 4. Відкритий Телемарк

 5. Крос Хезітейшн

 6. Крило

 7. Закрите Крило

 8. Відкритий Імпетус

 9. Зовнішній Спін

 10. Недокручений Зовнішній Спін

 11. Поворотний Лок (може закінчуватися в ПП)

 12. Дрег Хезітейшн

 13. Перекручений Спін Поворот

 14. Поворотний Лок ВП

 15. Ховер Корте

 16. Фоловей Віск (після 1-3 Натурального Повороту)ї

 17. Відкритий Натуральний Поворот (прохідний) (Х., IDTA)

«С» - клас

 1. Лівий Віск

 2. Зворотній Фоловей і Сліп Півот

 3. Ховер Корте з додатковим тактом музики

 4. Контра Чек

 5. Натуральний Фолевей Півот (Х., IDTA)

МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС

Начинающие

 1. Закрытые Перемены

 2. Натуральный Поворот

 3. Обратный Поворот

 4. Натуральный Спин Поворот

 5. Недовернутый Спин Поворот

 6. Виск

 7. Шассе из ПП

 8. Перемена Хезитейшн

 9. Наружная Перемена (оконченная в ЗП)

 10. Прогрессивное Шассе ВП

«Е» - класс

 1. Закрытый Импетус

 2. Наружная перемена, законченная в ПП

 3. Обратное Корте

 4. Виск Назад

 5. Основное Плетение (ISTD)= Плетение в ритме Вальса (Х.)

 6. Основное Плетение, законченное в ПП (ISTD)= Плетение в ритме Вальса, законченное в ПП (Х.)

 7. Двойной Обратный Спин

 8. Лок Назад

«Д» – класс

 1. Обратный Пивот

 2. Плетение из ПП (может заканчиваться в ПП)

 3. Открытый Телемарк

 4. Открытый Телемарк

 5. Кросс Хезитейшн

 6. Крыло

 7. Закрытое Крыло

 8. Открытый Импетус

 9. Наружный Спин

 10. Недокрученный Наружный Спин

 11. Поворотный Лок (может заканчиваться в ПП)

 12. Дрэг Хезитейшн

 13. Перевернутый Спин Поворот

 14. Поворотный Лок ВП

 15. Ховер Корте

 16. Фоллэвей Виск (после 1-3 Натурального Поворота)

 17. Открытый Натуральный Поворот (проходящий) (Х., IDTA)

«C» - класс

 1. Левый Виск

 2. Обратный Фоллэвей и Слип Пивот

 3. Ховер Корте с дополнительным тактом музыки

 4. Контра Чек

 5. Натуральный Фоллэвей Пивот (Х., IDTA)

WALTZ

Beginners

 1. Closed Changes

 2. Natural Turn

 3. Reverse Turn

 4. Natural Spin Turn

 5. Underturned Spin Turn

 6. Whisk

 7. Chasse from PP

 8. Hesitation Change

 9. Outside Change (ended in CP)

 10. Progressive Change to R

«E» - class

 1. Closed Impetus

 2. Outside Change ended in PP
 1. Reverse Corte

 2. Back Whisk

 3. Basic Weave (ISTD)=Weave in Waltz time (H.,IDTA)

 4. Basic Weave ended in PP (ISTD)=Weave in Waltz time ended in PP (H.,IDTA)
 1. Double Reverse Spin

 2. Backward Lock

«D» - class

 1. Reverse Pivot

 2. Weave from PP (may be ended in PP)

 3. Closed Telemark

 4. Open Telemark

 5. Cross Hesitation

 6. Wing

 7. Closed Wing

 8. Open Imprtus

 9. Outside Spin

 10. Underturned Outside Spin
 1. Turning Lock (also ended in PP)

 2. Drag Hesitation

 3. Overturned Spin Turn

 4. Turning Lock to R

 5. Hover Corte

 6. Fallaway Whisk (after 1-3 Natural Turn)

 7. Open Natural Turn (passing) (H.,IDTA)


«C» - class

 1. Left Wisk

 2. Fallaway Reverse and Slip Pivot

 3. Hover Corte may danced using an extra bar of music

 4. Contra Check

 5. Fallaway Natural Turn (H.,IDTA)
страница 1страница 2страница 3страница 4


скачать

Другие похожие работы:
Правила для учащихся

Правила: 1 стр.Документы

архив: 1 стр.

Документы

архив: 1 стр.